NetPsykiater overskrift
Din speciallæge på nettet
 
Forsiden
Om loven
Overblik
Overordnet
Tvangsindlæg- gelse
Tvangstilbage- holdelse
Tvangsbehand- ling
Bæltefiksering
Beskyttelses- fiksering
Patientrådgiver
Klagevejledning
Klageadgang
Spørgsmål og svar om loven
 
Lovens tekst
 
Andre emner
Symptomer: Angst Hallucinationer Søvnforstyrrelser Vrangforestillinger Flere symptomer -klik! Sygdomme - overblik: Årsager til psykisk sygdom Det spørger lægen om Undersøgelser Skanning Sådan stilles diagno- sen Diagnosesystemer Medicin Psykoterapi Her får du behandling Forebyggelse Det kan man selv gøre Psykiatriloven: Bæltefiksering Klagemuligheder Tvangsbehandling Tvangsindlæggelse Tvangstilbageholdelse
 
Psykiatrisk brevkasse
Angst Depression Fysisk eller psykisk Krise Medicin Misbrug OCD Parforhold Personligheds- forstyrrelse Psykose Psykiatriloven Psykoterapi Spiseforstyrrelser Øvrige emner Alle spørgsmål
Øvrige

Adresser og links Ordbog Bognyt

Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser

Bekendtgørelse nr. 1498 af 14. december 2006
Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2006-12140-211

I medfør af § 9, stk. 3, i lov om anvendelse af
tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1111 af 1. november 2006, fastsættes:

Kapitel 1
Tilkaldelse af læge
§ 1. Såfremt en person, der må antages at være
sindssyg, ikke selv søger fornøden behandling,
skal den pågældendes nærmeste tilkalde en læge,
jf. § 6, stk. 1, i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien.
Stk. 2. Ved en persons nærmeste forstås i første
række personens ægtefælle, samlever, forældre,
voksne børn og personer, der hører til den
pågældendes husstand. Hvis den pågældende
opholder sig i institution, påhviler pligten til at
tilkalde læge institutionens personale.
§ 2. Tilkalder de nærmeste eller andre ikke en
læge, skal politiet tilkalde en læge.
Stk. 2. Politiet skal så vidt muligt tilkalde den
alment praktiserende læge, som den syge sædvanligvis
benytter, dennes stedfortræder eller
lægevagten i området.
Kapitel 2
Den indlæggende læge
§ 3. Såfremt lægen efter at have undersøgt den
pågældende finder, at indlæggelse er nødvendig,
skal lægen i overensstemmelse med bestemmelsen
i lovens § 3, stk. 1, søge at opnå patientens
samtykke til indlæggelsen og i den forbindelse
vejlede patienten navnlig om formålet med indlæggelsen
og om udsigterne til en bedring af tilstanden,
jf. lovens § 3, stk. 2.
Stk. 2. Når forholdene tillader det, skal patienten
have en passende betænkningstid til at overveje
spørgsmålet om indlæggelse, jf. lovens § 4,
stk. 1.
§ 4. Modsætter patienten sig indlæggelse, afgør
lægen, om tvangsindlæggelse er påkrævet.
Stk. 2. Er betingelserne for tvangsindlæggelse
i lovens § 5 opfyldt, skal tvangsindlæggelse ske.
§ 5. Skal tvangsindlæggelse finde sted, udfærdiger
lægen en erklæring, der skal indeholde en
angivelse af den formodede diagnose, patientens
sindstilstand og de omstændigheder, hvorpå lægen
støtter, at betingelserne i lovens § 5, nr. 1
(behandlingsindikation), eller nr. 2 (farlighedsindikation),
er opfyldt.
Stk. 2. Erklæringen skal afgives på grundlag af
lægens egen undersøgelse foretaget med henblik
på den aktuelle indlæggelse.
Stk. 3. Lægeerklæringen skal udfærdiges snarest
muligt, efter at undersøgelsen er afsluttet.
Stk. 4. Lægen afleverer eller sender den udarbejdede
lægeerklæring til politiet med henblik
på tvangsindlæggelsens iværksættelse.
Kapitel 3
Tvangsindlæggelsens iværksættelse
§ 6. Politidirektøren eller den, som politdirek2
O:\Indenrigs- og Sundheds-\Bekendtgørelser\554209\Dokumenter\554209.fm 18-12-06 16:7 k02 mbo
tøren bemyndiger hertil, træffer bestemmelse
om tvangsindlæggelsens iværksættelse.
§ 7. Den, der skal træffe bestemmelse om
tvangsindlæggelsens iværksættelse, skal påse, at
lovens betingelser for tvangsindlæggelse er opfyldt,
herunder at den i loven fastsatte fremgangsmåde
er fulgt, og at lægeerklæringen indeholder
de fornødne oplysninger som grundlag
for tvangsindlæggelsen.
§ 8. Politiet træffer aftale med den psykiatriske
afdeling, hvor tvangsindlæggelsen skal finde
sted, om tidspunktet for tvangsindlæggelsens
iværksættelse, med mindre omgående iværksættelse
af indlæggelsen er nødvendig.
§ 9. Sker indlæggelsen i medfør af lovens § 5,
nr. 2 (farlighedsindikation), skal den indlæggende
læge så vidt muligt være til stede, indtil politiet
forlader stedet med den, der skal tvangsindlægges.
§ 10. Hvis tvangsindlæggelsen sker i medfør
af lovens § 5, nr. 1 (behandlingsindikation), skal
politiet, såfremt tvangsindlæggelsen ikke iværksættes
i umiddelbar fortsættelse af den indlæggende
læges undersøgelse af patienten, underrette
den indlæggende læge om tidspunktet for gennemførelsen
af tvangsindlæggelsen. Underretningen
skal gives snarest muligt, efter at tidspunktet
for tvangsindlæggelsen er fastsat.
Stk. 2. Den indlæggende læge skal så vidt muligt
komme til stede ved gennemførelsen af
tvangsindlæggelsen. Lægen skal i den forbindelse
på ny vejlede patienten i overensstemmelse
med lovens §§ 3 og 31 samt påse, at betingelserne
for tvangsindlæggelse fortsat er opfyldt.
§ 11. Ved gennemførelse af tvangsindlæggelsen
skal politiet påse, at lægens undersøgelse ved
tvangsindlæggelse efter lovens § 5, nr. 2 (farlighedsindikation),
er foretaget inden for det seneste
døgn og ved tvangsindlæggelse efter lovens
§ 5, nr. 1 (behandlingsindikation), inden for de
seneste 7 dage forud for tvangsindlæggelsen, jf.
lovens § 7, stk. 3.
Stk. 2. Er fristerne i lovens § 7, stk. 3, ikke
overholdt, kan tvangsindlæggelse kun ske, såfremt
der foretages en ny lægeundersøgelse af
patienten og udfærdiges nye indlæggelsespapirer.
§ 12. Tvangsindlæggelsen skal gennemføres
så skånsomt og diskret som muligt, således at der
ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe,
jf. lovens § 4, stk. 3. De medvirkende polititjenestemænd
skal så vidt muligt være civilklædt.
Befordres patienten i et af politiets køretøjer,
skal dette så vidt muligt ske i et civilt tjenestekøretøj.
§ 13. Politiet skal inden indlæggelsens iværksættelse
så vidt muligt underrette en eller flere af
patientens nærmeste om tvangsindlæggelsen.
Stk. 2. Tvangsindlæggelsens gennemførelse
skal så vidt muligt ske efter aftale med den eller
de personer, hos hvem den pågældende bor eller
opholder sig.
Stk. 3. Såfremt underretning efter stk. 1 undtagelsesvis
ikke har kunnet foretages forud for
tvangsindlæggelsens gennemførelse, skal politiet
snarest muligt underrette en eller flere af patientens
nærmeste om tvangsindlæggelsen.
Kapitel 4
Modtagelse af patienten
§ 14. Overlægen ved den psykiatriske afdeling,
hvor tvangsindlæggelse skal finde sted,
træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for
tvangsindlæggelse er opfyldt, jf. lovens § 9,
stk. 2. I overlægens fravær kan afgørelsen træffes
af en anden læge på den psykiatriske afdeling.
I sådanne tilfælde skal overlægen efterfølgende
snarest tage stilling til beslutningen, jf. lovens
§ 4 a.
Stk. 2. Hvis tvangsindlæggelsen sker efter lovens
§ 5, nr. 2 (farlighedsindikation), skal patienten
straks modtages på sygehuset eller afdelingen.
Stk. 3. Hvis tvangsindlæggelsen sker efter lovens
§ 5, nr. 1 (behandlingsindikation), skal patienten
modtages snarest muligt og senest 7 dage,
efter at den indlæggende læge har undersøgt
patienten.
Kapitel 5
Ikrafttræden
§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar
2007.
3
O:\Indenrigs- og Sundheds-\Bekendtgørelser\554209\Dokumenter\554209.fm 18-12-06 16:7 k02 mbo
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse
nr. 880 af 10. december 1998 om fremgangsmåden
ved gennemførelse af tvangsindlæggelser.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 14. december 2006
LARS LØKKE RASMUSSEN
/ Lene Christensen

Sygdomme
alfabetisk
Agorafobi
Akut belastnings-
reaktion
Akut psykose
Alkoholmisbrug
Angst
Anoreksi

Borderline person-
lighedsforstyrrelse
Bulimi
Delirium/konfusion
Demens
Depression
Enkelfobi
Fødselspsykose

Generaliseret angst
Konfusion
Krise
Mani
Maniodepressiv
psykose


Panikangst
PTSD
Personligheds-
forstyrrelser
Socialangst
Tvangstilstand, OCD
Paranoid psykose
Psykoser

Skizofreni
Skizotypisk
sindslidelse
Stofmisbrug
Sygdome
inddelt i grupper
Angst:
Overblik
Agorafobi
Enkelfobi
Generaliseret angst
Panikangst
Socialangst

Krise:
Overblik
Akut belastnings-
reaktion

PTSD

Misbrug:
Alkoholmisbrug
Medicinmisbrug
Stofmisbrug

Personligheds-
forstyrrelser:

Overblik
Dependent person-
lighedsforstyrrelse

Dyssocial person-
lighedsforstyrrelse

Emotionelt ustabil
personligheds-
forstyrrelse
(Borderline)

Histrionisk person-
lighedsforstyrrelse

Narcissistisk person-
lighedsforstyrrelse

Paranoid person-
lighedsforstyrrelse

Skizoid person-
lighedsforstyrrelse

Tvangspræget per-
sonlighedsforstyrrelse
Ængstelig person-
lighedsforstyrrelse


Psykoser:
Overblik
Akut psykose
Delirium /konfusion
Fødselspsykose
Paranoid psykose

Spiseforstyrrelser:
Overblik
Anoreksi
Bulimi
Til toppen af siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden