NetPsykiater overskrift
Din speciallæge på nettet
 
Forsiden
Om loven
Overblik
Overordnet
Tvangsindlæg- gelse
Tvangstilbage- holdelse
Tvangsbehand- ling
Bæltefiksering
Beskyttelses- fiksering
Patientrådgiver
Klagevejledning
Klageadgang
Spørgsmål og svar om loven
 
Lovens tekst
 
Andre emner
Symptomer: Angst Hallucinationer Søvnforstyrrelser Vrangforestillinger Flere symptomer -klik! Sygdomme - overblik: Årsager til psykisk sygdom Det spørger lægen om Undersøgelser Skanning Sådan stilles diagno- sen Diagnosesystemer Medicin Psykoterapi Her får du behandling Forebyggelse Det kan man selv gøre Psykiatriloven: Bæltefiksering Klagemuligheder Tvangsbehandling Tvangsindlæggelse Tvangstilbageholdelse
 
Psykiatrisk brevkasse
Angst Depression Fysisk eller psykisk Krise Medicin Misbrug OCD Parforhold Personligheds- forstyrrelse Psykose Psykiatriloven Psykoterapi Spiseforstyrrelser Øvrige emner Alle spørgsmål
Øvrige

Adresser og links Ordbog Bognyt

Bekendtgørelse om underretning og klagevejledning i
forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse nr. 1497 af 14. december 2006
Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2006-12140-211

I medfør af § 33 i lov om anvendelse af tvang
i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1.
november 2006, fastsættes:

Kapitel 1
Underretning
Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse
§ 1. Når den indlæggende læge skønner, at
tvangsindlæggelse er påkrævet, jf. lov om anvendelse
af tvang i psykiatrien § 6, stk. 2, skal
lægen underrette patienten herom.
Stk. 2. Den indlæggende læge skal samtidig
underrette patienten om baggrunden for tvangsindlæggelsen
samt om formålet hermed og vejlede
patienten om udsigterne til en bedring af helbredstilstanden,
jf. lovens §§ 3 og 31. Samme
pligt påhviler den modtagende afdelings læge.
§ 2. Fremsættes anmodning om udskrivning,
skal overlægen snarest muligt og senest inden 24
timer meddele patienten, om denne kan udskrives,
eller om tvangstilbageholdelse skal ske.
Fremsættes anmodningen om udskrivning inden
for det første døgn efter, at tvangsindlæggelse
har fundet sted, skal overlægens beslutning dog
meddeles senest 48 timer regnet fra tvangsindlæggelsen.
§ 3. Har overlægen besluttet, at tvangstilbageholdelse
skal ske, skal underretningen indeholde
oplysning om baggrunden for beslutningen om
tvangstilbageholdelse, om formålet hermed og
om udsigterne til en bedring af helbredstilstanden.
§ 4. Såfremt overlægen ved efterprøvelsen af
frihedsberøvelsen efter lovens § 21, stk. 2, træffer
afgørelse om, at frihedsberøvelsen skal opretholdes,
skal patienten og patientrådgiveren underrettes
om afgørelsen.
§ 5. Når betingelserne for frihedsberøvelse i
lovens § 5 ikke længere er opfyldt, skal frihedsberøvelsen
straks bringes til ophør. Patienten og
patientrådgiveren underrettes straks herom, jf.
lovens § 11.
Tvangsbehandling, fiksering m.v.
§ 6. Når tvangsbehandling efter lovens kapitel
4 eller tvangsfiksering, anvendelse af fysisk
magt, beskyttelsesfiksering, anvendelse af personlige
alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse,
aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen
under Psykiatrisk Center, Sygehus Vestsjælland,
personlig skærmning, aflåsning af døre i
afdelingen og personlig hygiejne under anvendelse
af tvang efter lovens kapitel 5 eller undersøgelse
af post, patientstuer, ejendele og kropsvisitation
efter lovens kapitel 5 a skønnes at være
påkrævet, skal patienten underrettes herom.
Stk. 2. Underretningen skal indeholde oplysning
om det nærmere indhold af den påtænkte
tvang, baggrunden for at anvende tvang og formålet
hermed. Ved tvangsbehandling skal patienten
endvidere vejledes om udsigten til en
bedring af helbredstilstanden og behandlingens
virkninger og mulige bivirkninger.
§ 7. Ved tvangsfikseringer, der udstrækkes i
længere tid end 48 timer, skal patienten og patientrådgiveren,
hvis der er uenighed imellem
2
O:\Indenrigs- og Sundheds-\Bekendtgørelser\554206\Dokumenter\554206.fm 18-12-06 15:57 k02 mbo
den behandlende læges og den eksterne læges
vurdering af spørgsmålet om fortsat anvendelse
af tvangsfiksering, jf. lovens § 21, stk. 5, underrettes
herom.
§ 8. Underretningen i medfør af § 6, skal foretages
snarest muligt, og inden den påtænkte
tvang anvendes.
Stk. 2. Ved tvangsfiksering eller anvendelse af
fysisk magt i medfør af lovens §§ 14-17 kan underretningen
dog undlades i særlig hastende tilfælde,
herunder navnlig i tilfælde hvor tvang anvendes
for at afværge overhængende fare. I disse
tilfælde skal patienten snarest muligt efter
tvangsindgrebets iværksættelse underrettes om
begrundelsen for at anvende tvang og om formålet
hermed.
Underretningens form
§ 9. Underretningen foretages mundtligt og
skriftligt.
Kapitel 2
Klagevejledning
Almindelige regler
§ 10. Ved enhver anvendelse af tvang skal patienten
vejledes om adgangen til at påklage indgrebet
samt oplyses om, i hvilket omfang en klage
har opsættende virkning, jf. lovens § 32,
stk. 2 og 3.
§ 11. Klagevejledningen skal så vidt muligt gives
i forbindelse med, at patienten underrettes
om tvangsindgrebet.
Stk. 2. Såfremt en klage over beslutning om
tvangsbehandling har opsættende virkning efter
lovens § 32, stk. 3, skal klagevejledning gives
snarest muligt og inden tvangsbehandlingen
iværksættes.
Vejledningens indhold
§ 12. Ved tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse,
tilbageførsel, tvangsbehandling,
tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt, beskyttelsesfiksering,
anvendelse af personlige
alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse, personlig
skærmning, der uafbrudt varer mere end
24 timer, aflåsning af døre i afdelingen samt aflåsning
af patientstue på Sikringsafdelingen under
Psykiatrisk Center, Sygehus Vestsjælland,
skal patienten vejledes om adgangen til at påklage
indgrebet til det psykiatriske patientklagenævn
ved statsforvaltningen. Patienten skal endvidere
vejledes om, at klagen vil blive indbragt
for det psykiatriske patientklagenævn ved statsforvaltningen
af sygehusmyndigheden, såfremt
patienten eller patientrådgiveren fremsætter begæring
herom, jf. lovens § 35.
Stk. 2. Patienten skal endvidere efter anmodning
vejledes om klagesagsproceduren for det
psykiatriske patientklagenævn ved statsforvaltningen,
herunder om patientens og patientrådgiverens
ret til mundtligt at forelægge sagen for
nævnet samt om fristen for nævnets afgørelse, jf.
lovens § 36.
Vejledningens form
§ 13. Klagevejledning gives mundtligt. Klagevejledningen
skal endvidere gives skriftligt, såfremt
patienten fremsætter begæring herom.
Kapitel 3
Ikrafttræden
§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar
2007.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse
nr. 1302 af 14. december 2004 om underretning
og klagevejledning til patienter i forbindelse
med anvendelse af tvang i psykiatrien.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 14. december 2006
LARS LØKKE RASMUSSEN
/ Sven Erik Bukholt

Sygdomme
alfabetisk
Agorafobi
Akut belastnings-
reaktion
Akut psykose
Alkoholmisbrug
Angst
Anoreksi

Borderline person-
lighedsforstyrrelse
Bulimi
Delirium/konfusion
Demens
Depression
Enkelfobi
Fødselspsykose

Generaliseret angst
Konfusion
Krise
Mani
Maniodepressiv
psykose


Panikangst
PTSD
Personligheds-
forstyrrelser
Socialangst
Tvangstilstand, OCD
Paranoid psykose
Psykoser

Skizofreni
Skizotypisk
sindslidelse
Stofmisbrug
Sygdome
inddelt i grupper
Angst:
Overblik
Agorafobi
Enkelfobi
Generaliseret angst
Panikangst
Socialangst

Krise:
Overblik
Akut belastnings-
reaktion

PTSD

Misbrug:
Alkoholmisbrug
Medicinmisbrug
Stofmisbrug

Personligheds-
forstyrrelser:

Overblik
Dependent person-
lighedsforstyrrelse

Dyssocial person-
lighedsforstyrrelse

Emotionelt ustabil
personligheds-
forstyrrelse
(Borderline)
Histrionisk person-
lighedsforstyrrelse

Narcissistisk person-
lighedsforstyrrelse

Paranoid person-
lighedsforstyrrelse

Skizoid person-
lighedsforstyrrelse

Tvangspræget per-
sonlighedsforstyrrelse
Ængstelig person-
lighedsforstyrrelse


Psykoser:
Overblik
Akut psykose
Delirium /konfusion
Fødselspsykose
Paranoid psykose

Spiseforstyrrelser:
Overblik
Anoreksi
Bulimi
Til toppen af siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden