NetPsykiater overskrift
Din speciallæge på nettet
 
Forsiden
Om loven
Overblik
Overordnet
Tvangsindlæg- gelse
Tvangstilbage- holdelse
Tvangsbehand- ling
Bæltefiksering
Beskyttelses- fiksering
Patientrådgiver
Klagevejledning
Klageadgang
Spørgsmål og svar om loven
 
Lovens tekst
 
Andre emner
Symptomer: Angst Hallucinationer Søvnforstyrrelser Vrangforestillinger Flere symptomer -klik! Sygdomme - overblik: Årsager til psykisk sygdom Det spørger lægen om Undersøgelser Skanning Sådan stilles diagno- sen Diagnosesystemer Medicin Psykoterapi Her får du behandling Forebyggelse Det kan man selv gøre Psykiatriloven: Bæltefiksering Klagemuligheder Tvangsbehandling Tvangsindlæggelse Tvangstilbageholdelse
 
Psykiatrisk brevkasse
Angst Depression Fysisk eller psykisk Krise Medicin Misbrug OCD Parforhold Personligheds- forstyrrelse Psykose Psykiatriloven Psykoterapi Spiseforstyrrelser Øvrige emner Alle spørgsmål
Øvrige

Adresser og links Ordbog Bognyt

Bekendtgørelse om patientrådgivere

Bekendtgørelse nr. 1495 af 14. december 2006
Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2006-12140-211


I medfør af § 29 i lov om anvendelse af tvang
i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1.
november 2006, fastsættes:
Kapitel 1
Antagelse af patientrådgivere
§ 1. Efter § 25, stk. 1, i lov om anvendelse af
tvang i psykiatrien antager statsforvaltningen efter
ansøgning et antal patientrådgivere.
Stk. 2. Ansøgninger til ledige stillinger som
patientrådgivere indkaldes ved opslag i den lokale
presse. Opslag kan endvidere ske i fagtidsskrifter
eller på anden måde, som er egnet til at
sikre, at de persongrupper, blandt hvilke patientrådgivere
navnlig tænkes antaget, jf. stk. 3, får
kendskab til opslaget.
Stk. 3. Patientrådgivere antages blandt de ansøgere,
der må anses for særligt egnede til at udføre
de opgaver, som hvervet indebærer, herunder
personer med tilknytning til sundheds-, social-
og undervisningssektoren.
Stk. 4. Personer, der er ansat på psykiatrisk sygehus
eller sygehusafdeling, må ikke antages
som patientrådgivere med virke for personer på
samme sygehus eller afdeling. Det samme gælder
for personer, der i øvrigt har at gøre med driften
eller administrationen af det pågældende
psykiatriske sygehus eller den pågældende afdeling.
Stk. 5. Antallet af personer, der antages som
patientrådgivere, bestemmes af statsforvaltningen
på grundlag af en vurdering af behovet.
§ 2. Statsforvaltningen udarbejder en fortegnelse
over de antagne patientrådgivere i alfabetisk
rækkefølge med angivelse af navn, adresse,
telefonnummer, arbejdssted og arbejdsstedets telefonnummer.
Stk. 2. Er der i regionen flere sygehuse med
psykiatriske afdelinger, udarbejdes i almindelighed
en fortegnelse over patientrådgivere for
hvert sygehus.
Stk. 3. Statsforvaltningen sender fortegnelsen/
fortegnelserne over antagne patientrådgivere til
sygehusmyndigheden, der videresender den/
dem til de pågældende psykiatriske sygehuse eller
sygehusafdelinger.
Stk. 4. Ved ændringer i fortegnelsen udarbejder
statsforvaltningen en revideret fortegnelse,
der udsendes i overensstemmelse med den fremgangsmåde,
der er nævnt i stk. 3.
Kapitel 2
Beskikkelse af patientrådgivere
§ 3. Der skal beskikkes en patientrådgiver for
enhver, der tvangsindlægges, tvangstilbageholdes
eller undergives tvangsbehandling, tvangsfiksering,
anvendelse af fysisk magt, beskyttelsesfiksering,
anvendelse af personlige alarm- og
pejlesystemer og særlige dørlåse, personlig
skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer,
aflåsning af døre i afdelingen efter lovens
§ 18 e, stk. 1, nr. 2, samt aflåsning af patientstue
på Sikringsafdelingen under Psykiatrisk Center,
Sygehus Vestsjælland, medmindre disse patienter
i forvejen har en bistandsværge.
§ 4. Ved tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse
foretages beskikkelsen i forbindelse
med, at frihedsberøvelsen iværksættes.
Stk. 2. Ved de andre tvangsindgreb sker beskikkelsen,
når beslutning om tvangsindgrebet
er truffet.
2
O:\Indenrigs- og Sundheds-\Bekendtgørelser\554202\Dokumenter\554202.fm 18-12-06 15:41 k02 mbo
§ 5. Beskikkelse sker i det enkelte tilfælde
ved, at den vagthavende sygeplejerske hurtigst
muligt underretter den patientrådgiver, der på
fortegnelsen over patientrådgivere står for tur til
at blive beskikket, om tvangsindgrebet og om, at
den pågældende er beskikket for patienten. Har
patienten tidligere under indlæggelsen haft beskikket
en patientrådgiver, skal denne patientrådgiver
i almindelighed beskikkes.
Stk. 2. Forinden beskikkelse sker, skal patienten
have lejlighed til at udtale sig om den påtænkte
beskikkelse.
Stk. 3. Fremsætter patienten anmodning om at
få beskikket en anden patientrådgiver, som er
optaget på fortegnelsen, skal anmodningen så
vidt muligt imødekommes. Afgørelsen kan påklages
til statsforvaltningen, der træffer den endelige
administrative afgørelse.
Stk. 4. Fremsætter patienten anmodning om
beskikkelse af en person, som ikke er optaget på
fortegnelsen over patientrådgivere, sker der
foreløbig beskikkelse af den person, der står for
tur efter stk. 1. Statsforvaltningen træffer bestemmelse
om, hvorvidt den af patienten foreslåede
person kan beskikkes. Patientens anmodning
skal imødekommes, medmindre dette er utilrådeligt.
§ 6. Medmindre patienten udtrykkeligt anmoder
herom, kan beskikkelse af en patientrådgiver,
der er optaget på fortegnelsen over patientrådgivere,
ikke ske, hvis der på grund af den pågældende
patientrådgivers beskæftigelse eller
lignende, herunder f.eks. som sagsbehandler i
socialforvaltningen for den pågældende patient,
foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl
om vedkommendes egnethed til at varetage netop
denne patients interesser på behørig måde.
§ 7. Beskikkelse sker i almindelighed telefonisk,
men skal efterfølgende bekræftes skriftligt.
Den vagthavende sygeplejerske skal sikre sig, at
patientrådgiveren ikke er forhindret, f.eks. på
grund af bortrejse, sygdom eller lignende.
Stk. 2. Patientrådgiveren kan afslå at lade sig
beskikke, hvis den pågældende allerede er beskikket
for andre patienter.
§ 8. En begæring fra patienten om at få en allerede
beskikket patientrådgiver udskiftet med
en anden, der er optaget på fortegnelsen over antagne
patientrådgivere, imødekommes, medmindre
dette ikke findes rimeligt begrundet. Afslag
på en sådan begæring kan påklages til statsforvaltningen.
Stk. 2. En begæring fra patienten om at få en
allerede beskikket patientrådgiver udskiftet med
en anden, der ikke er optaget på fortegnelsen
over antagne patientrådgivere, kan kun imødekommes,
såfremt der er opstået et modsætningsforhold
mellem patient og patientrådgiver, og såfremt
den person, som patienten ønsker beskikket,
kan anses for villig og egnet til at fungere
som patientrådgiver for den pågældende patient.
Afgørelsen træffes af statsforvaltningen.
Kapitel 3
Patientrådgiverens opgaver og beføjelser
§ 9. Patientrådgiveren skal så vidt muligt
handle i samråd med patienten.
§ 10. Ved udførelsen af de opgaver, der følger
af § 24, stk. 2, i lov om anvendelse af tvang i
psykiatrien, skal patientrådgiveren bl.a. føre tilsyn
med, at det tvangsindgreb, der har givet anledning
til beskikkelsen, ikke udstrækkes længere
end nødvendigt.
Stk. 2. Patientrådgiveren skal vejlede og rådgive
patienten med hensyn til alle forhold i forbindelse
med indlæggelse, ophold og behandling på
psykiatrisk afdeling. Patientrådgiveren skal endvidere
bistå patienten med iværksættelse og gennemførelse
af eventuelle klager. Patientrådgiveren
skal så vidt muligt være til stede ved klagens
behandling i det psykiatriske patientklagenævn
ved statsforvaltningen.
§ 11. Uden for patientrådgiverens opgaver falder
patientens økonomiske forhold samt øvrige
personlige forhold, der ikke vedrører indlæggelse,
ophold og behandling på psykiatrisk afdeling.
§ 12. Patientrådgiveren skal snarest muligt efter
beskikkelsen besøge patienten og til stadighed
holde sig i forbindelse med denne. Første besøg
skal aflægges inden 24 timer efter beskikkelsen.
Så længe tvangsindgrebet består, skal besøg
herefter finde sted mindst én gang om ugen og i
øvrigt efter behov.
Stk. 2. Patientrådgiveren har ret til fri og uhindret,
personlig, skriftlig og telefonisk forbindelse
med patienten.
§ 13. Personalet på afdelingen skal give patientrådgiveren
enhver oplysning, som er nød3
O:\Indenrigs- og Sundheds-\Bekendtgørelser\554202\Dokumenter\554202.fm 18-12-06 15:41 k02 mbo
vendig for, at denne kan varetage sit hverv på
forsvarlig måde. En oplysning, som af lægelige
grunde ikke gives til patienten, må heller ikke gives
til patientrådgiveren.
Stk. 2. Patientrådgiveren har ret til at gøre sig
bekendt med oplysningerne i tvangsprotokollen
vedrørende den patient, som den pågældende er
beskikket for.
Stk. 3. Patientrådgiveren har endvidere ret til
at gøre sig bekendt med indholdet af patientens
journal, herunder behandlingsplan, såfremt patienten
selv ville have adgang hertil, jf. § 37 i
sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005, og
såfremt patienten meddeler samtykke til, at patientrådgiveren
får adgang til journalen.
§ 14. Der påhviler patientrådgiveren tavshedspligt.
Kapitel 4
Beskikkelsernes ophør m.v.
§ 15. Beskikkelsen som patientrådgiver bortfalder
samtidig med, at tvangsindgrebet bringes
til ophør. Patientrådgiveren skal underrettes om
tvangsindgrebets ophør. Ved kortvarige tvangsindgreb,
der er bragt til ophør inden patientrådgiverens
første besøg, bortfalder beskikkelsen dog
først, når besøget har fundet sted.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 bistår patientrådgiveren
patienten i forbindelse med klager,
som allerede er iværksat, eller som iværksættes
i forbindelse med tvangsindgrebets ophør.
Stk. 3. Beskikkelsen bortfalder endvidere, hvis
den beskikkede patientrådgiver udskiftes med en
anden, jf. § 8.
§ 16. En patientrådgiver kan til enhver tid kræve
at blive slettet fra fortegnelsen over patientrådgivere.
Stk. 2. En patientrådgiver, der er optaget på
fortegnelsen over patientrådgivere, fratages
hvervet, hvis den pågældende groft tilsidesætter
de pligter, der følger af hvervet, eller i øvrigt viser
sig uegnet til hvervet. Hvis fratagelse sker,
slettes den pågældende fra fortegnelsen over patientrådgivere.
Stk. 3. Afgørelse om fratagelse af hvervet som
patientrådgiver efter stk. 2 træffes af statsforvaltningen.
Stk. 4. Sletning fra fortegnelsen over patientrådgivere
efter stk. 1 eller stk. 2 medfører, at nye
beskikkelser af den pågældende ikke kan finde
sted. Sletning efter stk. 2 medfører endvidere, at
aktuelle beskikkelser bortfalder.
Stk. 5. Patientrådgivere, som ikke er optaget
på fortegnelsen over patientrådgivere, kan under
samme betingelser som nævnt under stk. 2 fratages
hvervet. Afgørelse herom træffes af statsforvaltningen.
Kapitel 5
Vederlag
§ 17. Vedkommende sygehusmyndighed udbetaler
vederlag til de beskikkede patientrådgivere,
der er optaget på fortegnelsen over patientrådgivere,
efter følgende takster, der er fastsat
efter varigheden af det tvangsindgreb, som patienten
har været undergivet:
1) Tvangsindgreb af en varighed på 0-7 dage:
754 kr.
2) Tvangsindgreb af en varighed på 8-30 dage:
1.131 kr.
3) Tvangsindgreb af en varighed på mere end
30 dage: 1.508 kr. for hver påbegyndte 3.
måned.
Stk. 2. Ved gentagne beskikkelser af kortere
varighed for samme patient, jf. § 5, stk. 1, 2. pkt.,
kan vederlaget for de beskikkelser, der følger efter
første beskikkelse, i særlige tilfælde nedsættes
til 377 kr. pr. beskikkelse.
Stk. 3. De i stk. 1 nævnte patientrådgivere har
endvidere krav på godtgørelse til befordring efter
de for ansatte i staten gældende regler. Godtgørelsen
ydes efter henvendelse til sygehusmyndigheden.
Stk. 4. Patientrådgivere, som ikke er optaget
på fortegnelsen over patientrådgivere, har krav
på godtgørelse til befordring til indtil fem besøgsrejser
årligt efter de for ansatte i staten gældende
regler. Godtgørelse af de nævnte udgifter
sker ved henvendelse til sygehusmyndigheden.
Stk. 5. De i stk. 1 og 2 nævnte beløb (grundbeløb
pr. 31. marts 2000) reguleres årligt med den
til enhver tid gældende reguleringsprocent for
ansatte i regioner og kommuner.
§ 18. De i § 17, stk. 1 og 2 nævnte beløb dækker
ud over honorar for patientrådgiverens arbejde
i forbindelse med besøg, klagesager m.v. tillige
de udgifter, der er forbundet med hvervet,
herunder udgifter til telefon m.v.
Stk. 2. I ganske særlige tilfælde kan sygehusmyndigheden
under hensyn til arbejdets omfang
4
O:\Indenrigs- og Sundheds-\Bekendtgørelser\554202\Dokumenter\554202.fm 18-12-06 15:41 k02 mbo
forhøje eller nedsætte de i § 17, stk. 1 nævnte beløb.
Kapitel 6
Patienter indlagt i henhold til strafferetlig
afgørelse
§ 19. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse
finder tilsvarende anvendelse for personer, der
opholder sig på psykiatrisk afdeling i henhold til
en retsafgørelse, som er truffet i strafferetsplejens
former i tilfælde, hvor den pågældende ikke
har en bistandsværge efter straffelovens § 71, jf.
bekendtgørelse nr. 892 af 14. december 1998 om
personer indlagt på psykiatrisk afdeling i henhold
til strafferetlig afgørelse.
Kapitel 7
Ikrafttræden
§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar
2007.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse
nr. 1301 af 14. december 2004 om patientrådgivere.
Stk. 3. Vejledning nr. 353 af 21. juni 1977 til
bistands- og tilsynsværger er fortsat gældende
for så vidt angår bestemmelserne om tilsynsværger,
der beskikkes i forbindelse med tvangsindlæggelser
i Grønland.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 14. december 2006
LARS LØKKE RASMUSSEN
/ Lene Christensen

Sygdomme
alfabetisk
Agorafobi
Akut belastnings-
reaktion
Akut psykose
Alkoholmisbrug
Angst
Anoreksi

Borderline person-
lighedsforstyrrelse
Bulimi
Delirium/konfusion
Demens
Depression
Enkelfobi
Fødselspsykose

Generaliseret angst
Konfusion
Krise
Mani
Maniodepressiv
psykose


Panikangst
PTSD
Personligheds-
forstyrrelser
Socialangst
Tvangstilstand, OCD
Paranoid psykose
Psykoser

Skizofreni
Skizotypisk
sindslidelse
Stofmisbrug
Sygdome
inddelt i grupper
Angst:
Overblik
Agorafobi
Enkelfobi
Generaliseret angst
Panikangst
Socialangst

Krise:
Overblik
Akut belastnings-
reaktion

PTSD

Misbrug:
Alkoholmisbrug
Medicinmisbrug
Stofmisbrug

Personligheds-
forstyrrelser:

Overblik
Dependent person-
lighedsforstyrrelse

Dyssocial person-
lighedsforstyrrelse

Emotionelt ustabil
personligheds-
forstyrrelse
(Borderline)

Histrionisk person-
lighedsforstyrrelse

Narcissistisk person-
lighedsforstyrrelse

Paranoid person-
lighedsforstyrrelse

Skizoid person-
lighedsforstyrrelse

Tvangspræget per-
sonlighedsforstyrrelse
Ængstelig person-
lighedsforstyrrelse


Psykoser:
Overblik
Akut psykose
Delirium /konfusion
Fødselspsykose
Paranoid psykose

Spiseforstyrrelser:
Overblik
Anoreksi
Bulimi
Til toppen af siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden